مصاحبه و تقدیر از مدیر عامل محترم شرکت نسیم صباح مازند

مصاحبه و تقدیر از مدیر عامل محترم شرکت نسیم صباح مازند