بازدید مدیر کل فنی و حرفه ای استان مازندران به همراه رئیس اداره کار شهرستان نکا و همراهان محترم از مجموعه شرکت نسیم صباح مازند

بازدید مدیر کل فنی و حرفه ای استان مازندران از مجموعه شرکت نسیم صباح مازند