مراسم تجلیل از نخبگان جامعه کار و تولید (منتخب واحد نمونه سال 1398)

مراسم تجلیل از نخبگان جامعه کار و تولید (منتخب واحد نمونه سال ۱۳۹۸)