یادگاری بیرون نمایشگاه مشهد ، بیلبردهای سربفلک کشیده حلاوت و لانتانا

یادگاری بیرون نمایشگاه مشهد ، بیلبردهای سربفلک کشیده حلاوت و لانتانا