گزارش تصویری از روز سوم نمایشگاه آی‌فود مشهد 27 الی 30 آذر 1398

گزارش تصویری از روز سوم نمایشگاه آی‌فود مشهد ۲۷ الی ۳۰ آذر ۱۳۹۸