بازدید فرماندار محترم نکا جناب آقای توحیدی مقدم از غرفه نسیم صباح مازند در نمایشگاه آی‌فود مشهد – آذر 98

بازدید فرماندار محترم نکا جناب آقای توحیدی مقدم از غرفه نسیم صباح مازند در نمایشگاه آی‌فود مشهد – آذر ۹۸