مراسم اهدای لوح تقدیر به صادرکنندگان برتر

مراسم اهدای لوح تقدیر به صادرکنندگان برتر