دعوت نامه همایش تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان مازندران