طرح بازدید از شرکت نسیم صباح مازند

This post is also available in: English

بازدید استاندار مازندران حاج مجید حسین زادگان و دکتر شاعری و آقای توحیدی فرماندار شهرستان نکا از شرکت نسیم صباح مازند

بازدید استاندار مازندران حاج مجید حسین زادگان و دکتر شاعری و آقای توحیدی فرماندار شهرستان نکا از شرکت نسیم صباح مازند