بازدید وزیر صنعت معدن تجارت جناب دکتر نعمت زاده از صنایع غذایی نسیم صباح مازند

This post is also available in: English

بازدید وزیر صنعت معدن تجارت جناب دکتر نعمت زاده از صنایع غذایی نسیم صباح مازند