نمایشگاه آی فود مشهد 2017

بازدید استاندار مازندران حاج مجید حسین زادگان و دکتر شاعری و آقای توحیدی فرماندار شهرستان نکا از شرکت نسیم صباح مازند

نمایشگاه آی فود مشهد ۲۰۱۷