صادر کننده نمونه استان سال 1397 و 1396

صادر کننده نمونه استان سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶

صادر کننده نمونه استان سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶

انتخاب شایسته شرکت نسیم صباح مازند را به عنوان صادر کننده نمونه استان سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ به مدیر عامل محترم پرسنل صدوق و خدوم این شرکت تبریک عرض می نمائیم.

روابط عمومی شرکت نسیم صباح مازند