بازدید وزیر صنعت معدن تجارت جناب دکتر نعمت زاده از صنایع غذایی نسیم صباح مازند

بازدید وزیر صنعت معدن تجارت جناب دکتر نعمت زاده از صنایع غذایی نسیم صباح مازند

بازدید وزیر صنعت معدن تجارت جناب دکتر نعمت زاده از صنایع غذایی نسیم صباح مازند